Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - SCIENTIFIC PERSONNEL OF ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY